تقویم تاریخ
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 206
بازدیدهای دیروز : 50
کل بـازدیـدها: 1760369
پژمان پارسایی

بررسی تاثیر فعالیتهای موسیقایی برعملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (2)

یافته ها

شرکت کنندگان بین گروه سنی 21 تا 48 سال قرار داشتند. سنی بر حسب سال درگروه مداخله 35/72 (انحراف معیار 7/92) و درگروه کنترل 35/15 (انحراف معیار 9/17) بود. سطح تحصیلات افراد بین اول راهنمایی و فوق لیسانس بود. ابتدای امر 56 نفر در طرح شرکت کردند. اما به دلیل ریزش های بعدی نهایتا در گروه مداخله 17 مرد، 8 زن و در گروه کنترل 18 مرد و 8 زن طرح را به انتها رساندند. شاخصهای آمار توصیفی مربوط به سن، جنس و تحصیلات در جداول 1و 2 پیوست نشان داده شده است.

جدول 1 - شاخص آماری سن آزمودنی ها

گروه

شاخص آماری سن

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداكثر

مداخله

35/72

7/929

21

48

كنترل

35/15

9/177

23

47

 

جدول 2 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفكیك تحصیلات و جنسیت

تحصیلات

مداخله

كنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

راهنمایی

2

8/0

3

11/5

دبیرستان

4

16/0

5

19/2

دیپلم

13

52/0

12

46/2

فوق دیپلم

4

16/0

1

3/8

لیسانس

2

8/0

5

19/2

فوق لیسانس

2

8/0

3

11/5

جنسیت

 

 

 

 

مرد

17

68/0

18

69/2

زن

8

32/0

8

30/8

با توجه به نحوه توزیع داده‌ها بر طبق آزمون کولموگروف اسمیرنف، جهت مقایسه میانگین آزمودنی‌ها در بررسی تعداد صحیح متغیرهای همخوان و غیر همخوان آزمون استروپ، انجام آزمون پردوپگ بورد با دو دست و نیز تعداد طبقات وخطای درجازدگی آزمون ویسکانسین از آزمون رتبهایی علامت دار ویلکاکسون و آزمون یومن ویتنی استفاده شد. برای سایر متغیرها آزمون های T زوج و T مستقل در نظر گرفته شد.

نتایج آزمو ن های پارامتریک در جدول 3 نشان داده شده است. آزمون های غیر پارامتریک نیز در جدول 4 نمایش داده شده است. ملاحظه می شود که در متغیرهای همخوان آزمون استروپ با افزایش سرعت واکنش (از 1209/59 به 1145/23)، ثابت ماندن تعداد پاسخ های صحیح در گروه مداخله رخ داده است، در حالی که در گروه کنترل با افزایش ناچیز سرعت واکنش (1068/00 به 1062/70)، تعداد جواب‌های صحیح کم شده است (از 46/15 به 44/96). یعنی واکنش سریع در گروه کنترل برابر اشتباه بیشتر بوده است.

 

 

 

جدول 3 نتایج آزمون‌های پارامتریك

 

متغیر

قبل از مداخله میانگین (انحراف معیار)

بعد از مداخله میانگین (انحراف معیار)

نتایج آزمون درون گروه‌ها

نتایج آزمون بین گروه‌ها

مداخله

كنترل

مداخله

كنترل

مداخله

كنترل

مداخله

كنترل

استروپ

زمان واكنش در متغیر همخوان

1209/59

(197/236)

1068/00

(183/602)

1145/23

(175/766)

1062/70

(159/779)

0/058

0/847

0/065

0/106

زمان واكنش در متغیر ناهمخوان

1257/10

(203/716)

1143/43

(203/633)

1146/48

(180/006)

1112/13

(181/930)

*0/007

0/280

0/164

0/533

برج لندن

كل زمان آزمایش

501/76

(308/620)

857/81

(743/622)

625/20

(363/136)

487/62

(251/728)

0/207

0/053

0/025

0/150

زمان تأخیر

156/52

(131/108)

224/76

(106/640)

187/44

(107/336)

178/76

(71/140)

0/312

0/026

0/045

0/753

زمان هر آزمایش

353/24

(207/346)

633/05

(670/390)

437/88

(278/512)

370/52

(212/564)

0/256

0/059

0/041

0/369

تعدادخطا

15/48

(10/170)

21/19

(14/480)

19/72

(10/710)

20/48

(11/66)

0/107

0/832

0/107

0/820

امتیاز

24/20

(7/773)

26/00

(7/113)

27/24

(4/585)

27/1

(5/072)

0/070

0/351

0/452

0/946

پوردوپگ بورد

زمان انجام با دست راست

12/96

(2/336)

12/65

(3/128)

12/84

(2/577)

14/35

(3/171)

0/718

0/036

0/622

0/076

زمان انجام با دست چپ

11/60

(1/803)

11/70

(2/183)

11/24

(2/047)

13/30

(2/055)

0/361

0/009

0/707

0/001

تعداد مونتاژ

22/16

(6/142)

21/57

(6/423)

21/56

(5/386)

21/74

(7/466)

0/256

0/910

0/935

0/924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4 نتایج آزمون‌های غیرپارامتریك

 

متغیر

قبل از مداخله میانگین (انحراف معیار)

بعد از مداخله میانگین (انحراف معیار)

نتایج آزمون درون گروه‌ها

نتایج آزمون بین گروه‌ها

مداخله

كنترل

مداخله

كنترل

مداخله

كنترل

مداخله

كنترل

استروپ

تعداد صحیح در متغیر همخوان استروپ

45/77

(3/829)

46/15

(2/378)

45/77

(5/291)

44/96

(9/305)

0/969

0/527

0/829

0/544

تعداد صحیح در متغیر ناهمخوان استروپ

41/05

(11/745)

42/08

(9/130)

43/76

(9/643)

45/13

(5/084)

0/450

0/064

0/803

0/615

پوردوپگ بورد

زمان انجام با هر دو دست

18/40

(3/452)

22/00

(6/325)

22/44

(19/765)

20/96

(4/258)

0/455

0/527

0/016

0/156

ویسكانسین

تعدد طبقات (نمره كمتر نشاندهنده پاسخ بهتر است)

11/00

(7/80)

8/42

(6/463)

9/32

(6/349)

7/70

(4/258)

0/222

0/323

0/035

0/026

خطای درجازدگی

10/44

(7/072)

8/31

(6/202)

8/84

(6/081)

7/70

(9/393)

0/111

0/332

0/037

0/031

در متغیر ناهمخوان همین آزمون، افزایش معنی دار سرعت واکنش گروه مداخله (از 1257/10 به 1146/48) و (p=0/007)تعداد پاسخ های صحیح را بالا برده است (از 41/05 به 43/76). با اینكه در گروه کنترل افزایش پاسخهای صحیح بیشتر از گروه مداخله است (از 42/08 به 45/13) اما این افزایش ناچیز در مقابل سرعت معنی دار واکنش گروه مداخله (p=0/007 ) قابل توجیه است. بنابراین موسیقی در داخل گروه مداخله سرعت واکنش و تعداد پاسخهای صحیح آزمون استروپ را افزایش داده است اما این افزایش بین دو گروه در حد معنی داری نمی باشد. در آزمون برج لندن با اینکه تفاوت معناداری بین گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله دیده نمی شود اما با توجه به نمرات میانگین های دو گروه، گروه مداخله بعد از دوره با سرعت کمتری آزمون را انجام داده و در عین حال امتیاز بیشتری کسب کرده است.

در آزمون پوردوپگ بورد گروه مداخله تغییری در سرعت انجام آزمون قبل و بعد نشان نداده است. در مقابل گروه کنترل بعد از دوره موسیقایی در نمرات پس آزمون عملکرد ضعیف تری نسبت به پیش آزمون خود داشته است. بطوری که با سرعت کمتری آزمون با دست راست و نیز با دست چپ انجام گرفته است. در دست چپ این تفاوت در حد معناداری دیده می شود (p<0/05). همچنین تعداد مونتاژها قبل و بعد از دوره در این گروه تغییری نکرده است. همچنین گروه کنترل بعد از دوره آزمون را با سرعت بیشتری با هر دو دست انجام داده است (از 22 به 20/96) در حالیکه گروه مداخله افت سرعت داشته است (از 18/40 به 22/24) که در حد معناداری نمی باشد.

در آزمون ویسکانسین ملاحظه میشود که گروه مداخله در پس آزمون، در جاماندگی دورههای صحیح (تعداد طبقات) و خطای درجازدگی کمتری نسبت به گروه کنترل در حد معناداری داشته است (P=0/026) در تعداد طبقات و p=0/031 (در خطای در جازدگی). نکته دیگر معنادار بودن آزمون های فوق قبل از مداخله است که در قسمت بحث به آن اشاره خواهد شد.

 

بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که موسیقی در معنادارشدن برخی از متغیرها موثر بوده است. با توجه به یافته های فوق می توان نتایج تحقیق را در دو مبحث مجزا ارائه نمود.

شواهد نشان می دهند مدل های بسیار محدودی به بررسی اثر موسیقی بر عملکرد اجرایی پرداخته اند. احتمالا ساختار درونی موسیقی و فعالیت های موزیکال منجر به خود تنظیمی قوی و خود سازماندهی در مغز می شوند که به نوبه خود استدلال، تصمیم گیری، حل مشکل و پروسه های درکی در زمان مناسب را تحریک می کند. به نوعی عملکرد اجرایی با اضافه کردن تحریکات آکوستیک بهبود می یابد. در موسیقی درمانی فرد به اجبار مهارت های شنوایی خود را بهبود می‌بخشد، چون مجبور است همراه با موسیقی حرکت خاصی انجام دهد یا ضربهای بزند و یا آوازی بخواند. هماهنگ شدن با موسیقی نیاز به<